‘Ένταξη στον κατάλογο ‘Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)

Στις 21 Νοεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια Απόφαση για την επιλογή και χορήγηση επιδοτήσεων για δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των δια-Ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών. Η αίτησή μας πέρασε επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης από το CEF Energy και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των επιλεχθέντων δράσεων, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2014_cef_energy_lists.pdf.