Η δέσμευσή μας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την πεποίθηση πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων, και για το λόγο αυτό δεσμεύεται να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέσα, μεθόδους και διαδικασίες που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και τη μεγιστοποίηση όλων των περιβαλλοντικών ωφελειών.

H ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον υιοθετώντας τις κατάλληλες πρακτικές βάσει των βέλτιστων διεθνών προδιαγραφών.

Η εταιρεία δεσμεύεται να:

  • Τηρήσει όλες τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις ώστε να διασφαλίσει τη προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εντοπίσει και να αξιολογήσει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται της κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα - πανίδα του οικοσυστήματος υιοθετώντας τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.
  • Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στους υπαλλήλους για να αυξήσει την περιβαλλοντική τους συνείδηση.

 

  • Συνεισφέρει στη διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.
  • Ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και να προστατεύσει τους υπαλλήλους της και την τοπική κοινωνία χρησιμοποιώντας ασφαλείς διαδικασίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο καισε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
  • Γνωστοποιεί τις δεσμεύσεις της και να ενισχύει το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους πελάτες και την κοινότητα μέσα στην οποία δρα.
  • Συνεργάζεται με τους τοπικούς παράγοντες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Η δέσμευσή μας για την
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η προσέγγιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη σχέση της με την τοπική κοινωνία βασίζεται στη διαφάνεια, θέτοντας τις βάσεις για μία μακροχρόνια συνεργασία καθ’όλο τον κύκλο ζωής του έργου, από την έναρξη της κατασκευής του έως και τη λειτουργία του.

Η συνεχής αλληλεπίδραση με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς δίνει την ευκαιρία στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται άμεσα στις τοπικές ανάγκες αλλά και τη δυνατότητα να αποτρέπει πιθανά προβλήματα. Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας είναι η ενεργή συνεισφορά του έργου στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η δέσμευσή μας για το ΜΕΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι δύο από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Η ευθύνη μας είναι να εργαζόμαστε σκληρά και να συνεισφέρουμε ώστε οι μελλοντικές γενεές να κληρονομήσουν ευνοϊκότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τη δημιουργία του πρότυπου αυτού αντλησοταμιευτικού συγκροτήματος στην κεντρική Ελλάδα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμβάλλει δυναμικά στην αειφορία, συνεισφέροντας στο στόχο της ΕΕ για 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020.

Το έργο είναι σπουδαίας σημασίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αγορών, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές εναλλακτικές πηγές ενέργειας, απελευθερώνοντας παράλληλα την αγορά για όλους τους παραγωγούς που επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Το PCI 3.24 αναμένεται να δώσει ώθηση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, θέτοντας την περιφέρεια στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης άμεσα μέσω των αναδόχων και έμμεσα μέσω λοιπών δευτερογενών επιδράσεων. Η ανάπτυξη της οικονομίας θα τονωθεί μέσω της εισαγωγής νέου ενεργειακού εφοδιασμού και περισσότερο ανταγωνιστικών αγορών.