Συχνές Ερωτήσεις

Πώς θα επωφεληθεί η τοπική κοινωνία από το Έργο;

Η υλοποίηση του έργου θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Ο Κύριος του Έργου θα προσπαθήσει να αναπτύξει πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προοπτικές του τόπου. Επιπροσθέτως, επιλέγοντας, όποτε αυτό είναι δυνατό, κατασκευαστέςαπό την περιφέρεια και την τοπική κοινωνία, και προσλαμβάνοντας τοπικό προσωπικό, τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής όσο και της λειτουργίας, το έργο θα μπορούσε να ωφελήσει άμεσα και έμμεσα την οικονομία των περιοχώνστις οποίες δραστηριοποιείται. Τέλος, η δημιουργία της λίμνης και η βελτίωση των δρόμων πρόσβασης μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας στην περιοχή και να προσελκύσουν επισκέπτες και τουρίστες.

Υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση του Έργου;

Όπως αναφέρθηκε, η συμβολή του έργου στηναειφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Επιπλέον, ο ταμιευτήρας υπολογίζεται να συνεισφέρει στην αύξηση τόσο της βιοποικιλότητας όσο και των πληθυσμών συγκεκριμένων ομάδων ή ειδών που επωφελούνται από περιβάλλοντα νερών μεγαλύτερου βάθους με χαμηλά ποσοστά ροής και μαλακό υπόστρωμα. Η δημιουργία τέτοιων συνθηκών αναμένεται να είναι αποτέλεσμα της σταδιακής αύξησης των αποθέσεων στον πάτο του ταμιευτήρα. Στην περίπτωση ειδών ή ομάδων που καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο όπως θηλαστικά, ερπετά, πτηνά κλπ, ο ταμιευτήρας αναμένεται να λειτουργήσει θετικά αυξάνοντας τη συνολική βιομάζα της τροφικής αλυσίδας.

Ποια άλλα έργα συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI);

Το σύνολο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) παρουσιάζονται στο διαδραστικό χάρτη του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη-Ενέργεια» (CEF-Ε).
Συνδέοντας την Ευρώπη-Ενέργεια (CEF-Ε)

Υπάρχουν άλλα παρόμοια συστήματα στην Ελλάδα;

Ναι, υπάρχουν, αλλά χαμηλότερης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Τα δύο συστήματα αντλησοταμίευσης που είναι ήδη σε λειτουργία στην Ελλάδα είναι: η Σφηκιά, κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα (315 MW) και ο Θησαυρός, κοντά στον ποταμό Νέστο (384 MW).

Ποια είναι η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δράσης;

Η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δράσης είναι το τέλος του 2016.

Ποια είναι η προγραμματισμένη διάρκεια της Δράσης;

Η Δράση προγραμματίζεται να διαρκέσει για μια περίοδο περίπου 2,5 ετών.

Τί είδους σχέδια/μελέτες συνιστούν τη Δράση;

Η Δράση συμπεριλαμβάνει Τοπογραφήσεις, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εκθέσεις και Οριστική Μελέτη για τα επιμέρους μέρη του Έργου (Φράγματα και Σήραγγες Προσαγωγής, Σταθμούς Παραγωγής, οδούς Πρόσβασης, Υποσταθμούς και γραμμές Διασύνδεσης). Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η προετοιμασία της οριστικής μελέτης του έργου της αντλησοταμίευσης (που αποτελείται από τελικές τεχνικές εκθέσεις και σχέδια που συνιστούν μια πλήρη πρόταση τεχνικού σχεδιασμού) τα οποία θα αποτελέσουν τα τελικά παραδοτέα της Δράσης. Το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης έργων και προμηθειών και αποτελείται από το σύνολο των εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου;

Πριν την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το PCI-3.24, θα συνταχθεί η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Έργων), σκοπός της οποίας είναι να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές παράμετροι και οι φυσικές παρεμβάσεις που αναμένεται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η Ομάδα εκπόνησης της ΜΠΕ θα αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό σχεδιασμό έργου και θα συντάξει την ΜΠΕ, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Πώς λειτουργεί ένα Σύστημα Αντλησοταμίευσης;

Τα συστήματα αντλησοταμίευσης προσομοιάζουν σε μια μεγάλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αποθήκευση της  βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του νερού μέσω της άντλησής του από ταμιευτήρες χαμηλής στάθμης σε ταμιευτήρες υψηλότερης στάθμης. Αποτελούν την πιο ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, λειτουργώντας ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων. Οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους συμβατικούς και με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας υφιστάμενος ταμιευτήρας. Οι μονάδες αντλησοταμίευσης μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, παρέχοντας έτσι άμεσο ενεργειακό ανεφοδιασμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά η φιλοσοφία του σχεδιασμού των συστημάτων αυτών ήταν να διευκολύνουν τη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών με στόχο τη σταθεροποίηση της παραγόμενης ενέργειας, την αποδοτικότερη λειτουργία τους και τη μείωση των εκπομπών CO2. Ειδικότερα, σε ένα σύστημα με σημαντικό ποσοστό θερμικών μονάδων, που λειτουργούν σε ισχύ βάσης και μέση ισχύ, κάτι τέτοιο αντισταθμίζεται με το παραπάνω από την αύξηση της απόδοσηςτων γεννητριών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα καθώς και την επικείμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο;

Το έργο έχει λάβει άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και προσωρινούς όρους διασύνδεσης, από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Την παρούσα στιγμή, το PCI βρίσκεται στη φάση των μελετών.

Ποιο είναι το χρηματοδοτικό σχήμα της Δράσης;

Το μέγιστο ποσοστό της συγχρηματοδότησης για τις μελέτες φτάνει το 50%.

Πόσοι ταμιευτήρες θα κατασκευασθούν;

Θα κατασκευασθούν δύο ταμιευτήρες σε ανώτερη στάθμη στον Αγ. Γεώργιο και στον Πύργο. Η υφιστάμενη τεχνητή λίμνη Καστρακίου θα χρησιμοποιηθεί ως ταμιευτήρας χαμηλότερης στάθμης.