Η διαβούλευση σχετικά με τη λίστα των προτεινόμενων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2015

Η διαβούλευση σχετικά με τον κατάλογο των έργων που προτάθηκαν για το χαρακτηρισμό τους ως «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (Project of Common Interest -PCI) στον τομέα των ενεργειακών υποδομών ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2015. Με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές μεταφοράς ενέργειας (ο Κανονισμός για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας, ΔΕΔ-Ε) ορίζει 9 διαδρόμους προτεραιότητας και 3 θεματικούς τομείς και προσδιορίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα έργο ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI).
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest)