Διαπεριφερειακή συνάντηση για θέματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η διαπεριφερειακή σύνοδος σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια διεξήχθη την 26η Ιανουαρίου του 2005 στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:
Τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας αξιολόγησης της δεύτερης λίστας PCI (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος)
Επικαιροποιημένοι Όροι Αναφοράς/Εντολής των Περιφερειακών Ομάδων
Διαδικασία αξιολόγησης έργου και εργαλεία
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις προτεραιότητας (COM)
Επιλεξιμότητα των έργων για αξιολόγηση ως PCI και επόμενα βήματα της διαδικασίας