Αρχεία Μήνα: Νοεμβρίου 2014

‘Ένταξη στον κατάλογο ‘Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στις 21 Νοεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια Απόφαση για την επιλογή και χορήγηση επιδοτήσεων για δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των δια-Ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών. Η αίτησή μας πέρασε επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης από το CEF Energy και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των επιλεχθέντων δράσεων, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2014_cef_energy_lists.pdf.

Ο ENTSO-E παραδίδει το Τελικό Προσχέδιο για το TYNDP Πακέτο του 2014 (Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου) στον ACER

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στις 31 Οκτωβρίου 2014, ο ENTSO-E παρέδωσε το Τελικό Προσχέδιο του Δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (Ten Year Network Development Plan – TYNDP) 2014 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Ο ACER εντός δύο μηνών πρέπει να υποβάλει τη γνώμη του πριν τη δημοσίευση του οριστικού πακέτου TYNDP 2014.
(Σύνδεσμος:https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/ENTSO-E-Delivers-Final-Draft-TYNDP-2014-Package-to-ACER.aspx)