Δραστηριότητες

Διαχείριση της Δράσης
Η Διαχείριση της Δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διεργασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, κινητοποίησης και ελέγχου των πόρων, διαδικασιών και πρωτοκόλλων ούτως ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση της Δράσης. Είναι μια βασική οριζόντια δραστηριότητα, που καλύπτει όλες τις πτυχές της επικαιροποίησης του αρχικού σχεδιασμού από άποψη αξιολόγησης κόστους και αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδίου, τη διαχείριση της διαδικασίας ανάθεσης και των σχετικών συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει τον έλεγχο ποιότητας των μελετών/τευχών δημοπράτησης,την παρακολούθηση της προόδου και τη σύνταξη εκθέσεων αναφοράς. Θα συμβάλει επίσης στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών όσον αφορά στην πληροφόρηση σχετικά με τη Δράση, εξασφαλίζοντας ότι έχει επιτευχθεί επαρκής προώθηση/δημοσιότητα ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Τέλος, θα ακολουθηθούν ορθές τεχνικές πρακτικές, βασισμένες σε εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές, με κύριες προϋποθέσεις την ασφάλεια και την ποιότητα. Οι προδιαγραφές αυτές,θα εκτιμηθούν, επισκοπηθούν, αναθεωρηθούν, και συμπληρωθούν κατάλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τα αποτελέσματα από έρευνες πεδίου, εργαστηριακές δοκιμές και παρεπόμενες μελέτες.
Υποστηρικτικές Τεχνικές Μελέτες
Πριν τη μετάβαση στην Προμελέτη είναι απαραίτητο να εκτελεσθεί μια σειρά από υποστηρικτικές μελέτες. Αυτές περιλαμβάνουν την Τοπογραφική Μελέτη (π.χ. αεροφωτογραφίες και τοπογράφηση με επίγεια μέσα στην κατάλληλη κλίμακα, στην περιοχή των φραγμάτων, σηράγγων προσαγωγής, σταθμών παραγωγής), Γεωλογικές (π.χ. λεπτομερής χαρτογράφηση και ερευνητικές γεωτρήσεις) και Γεωτεχνικές Προμελέτες (οι οποίες θα αξιολογήσουντη συνολική επί τόπου έρευνα και τα σχετικά αποτελέσματα ώστε να προσδιοριστούν τα κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά), καθώς και βελτιστοποίηση των Ενεργειακών Μελετών (βασιζόμενη σε πιθανές τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά από επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού). Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, όχι μόνο θα παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα βοηθήσουν και στον ακριβή επαναπροσδιορισμό των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού του έργου, όπως η πρώτη εκτίμηση της εγκατεστημένης ισχύος και του ποσού της παραγόμενης/αντλούμενης ενέργειας.
Προμελέτη
Ο Προμελέτη είναι βασικό στοιχείο της Δράσης και καλύπτει τον υδραυλικό και Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικό) σχεδιασμό για τα φράγματα και τις σήραγγες προσαγωγής, μελέτες Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ μελέτες για τους σταθμούς Παραγωγής, μελέτες οδών πρόσβασης και μελέτες διασύνδεσης. Αυτό το στάδιο αντιπροσωπεύει την κρίσιμη φάση που προηγείται τηςεκπόνησηςτης οριστικής μελέτης, καθώς στο στάδιο αυτό μελετώνται όλες οι εναλλακτικές λύσεις των δομικών στοιχείων της Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου. Τα παραδοτέα της Προμελέτης είναι αναφορές, σχέδια και αναλυτικοί πίνακες ποσοτήτων.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ο κύριος σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η σύνταξη και εν συνεχεία η έκδοση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο PCI-3.24 από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ θα λάβει υπόψη της τις τεχνικές παραμέτρους της εν εξελίξει Προμελέτης και τις φυσικές παρεμβάσεις που αναμένεται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η ομάδα εκπόνησης της ΜΠΕ θα αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό σχεδιασμό έργου και θα συντάξει τη ΜΠΕ, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ολοκληρώνει την περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία και συνιστά προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας κατασκευής.
Οριστική Μελέτη
Η Οριστική Μελέτη θα ακολουθήσει την Προμελέτη, ώστε να οριστικοποιηθεί η συνολική διαδικασία Σχεδιασμού του Έργου. Περιέχει πρόσθετες Τοπογραφήσεις, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές εκθέσεις και Οριστική Μελέτη για τα επιμέρους τμήματα του Έργου (Φράγματα και Σήραγγες Προσαγωγής, Σταθμούς Παραγωγής, οδούς Πρόσβασης, Υποσταθμούς και γραμμές Διασύνδεσης). Ο πρωταρχικός στόχος του σταδίου αυτού είναι η προετοιμασία της οριστικής μελέτης του έργου της αντλησοταμίευσης (που αποτελείται από τελικές τεχνικές εκθέσεις και σχέδια που συνιστούν μια πλήρη πρόταση τεχνικού σχεδιασμού), τα οποία θα αποτελέσουν τα τελικά παραδοτέα της Δράσης. Το δεύτερο μέρος της παρούσας δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης για τα έργα κατασκευής και τις απαραίτητες προμήθειες και συνίσταται στη σύνταξη των εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ο Τεχνικός Σχεδιασμός (οι Μελέτες) και η ΜΠΕ του έργου PCI 3.24 «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία», συγχρηματοδοτούνται από το μηχανισμό της ΕΕ «Συνδέοντας την Ευρώπη– Ενέργεια» (CEF-Energy). Ο Μηχανισμός αυτός είναι ένα βασικό όργανο της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το CEF Energy χρηματοδοτεί έργα που καλύπτουν τα κενά στην ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και διευκολύνουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, η χρηματοδότηση για τα δίκτυα ενέργειας θα συμβάλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) θα διαχειρίζεται όλα τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΕ τα οποία ανήκουν στο CEF-E. Η αποστολή του είναι να στηρίξει την Επιτροπή, τους Κυρίους των Έργων και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας διαχείριση προγραμμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα του έργου (PCI) και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, το κόστος εκπόνησηςτων μελετών και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ. Το 50% του κόστους αυτού θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του CEF, ενώ το υπολειπόμενο 50% θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια.