Ανοιχτή συνάντηση εργασίας για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς σχετικά με την Ένταξη των Έργων Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (TYNDP) 2016 η ENTSO-E διοοργάνωσε μια ανοιχτή συνάντηση εργασίας για τους εμπλεκόμενους φορείς για την ένταξη έργων μεταφοράς και αποθήκευσης. Η ανοιχτή συνάντηση εργασίας διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015, στα κτήρια του ENTSO-E στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή συνάντηση εργασίας μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο:
https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/TYNDP-2016-Stakeholder-Workshop-on-Inclusion-of-Projects.aspx?EventWorkshopId=174.